DR. VEDAT ENDER TUNA
Yeminli Mali Müşavir

Resmi GazeteYeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim


Firmamız bünyesinde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve meslek mensupları, denetçi ve denetçi yardımcıları ile dinamik ve tecrübeli kadroları ile birlikte hizmet verdiğimiz kurumların yasal defter ve belgelerini dönemler itibariyle denetime tabi tutmaktadır. Bu sayede incelemesini yaptığımız kurumda ilgili mevzuatın yerine getirilmesi sağlanırken, hatalı uygulamaların erken tespiti ve meydana gelmesi muhtemel risk ve zararların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. ...

20 Sıra No’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde bu süre rapor dispozisyonuna uygun olarak düzenlenmiş KDV İadesi Tasdik Raporları için 7 iş günü olarak öngörülmüştür. İşlemlerin yoğunluğu nedeniyle bu sürede iade işlemlerini tamamlayamayan vergi daireleri Bakanlığımızdan izin talep edebilmektedir.
Fatura malın teslimi ya da hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
VUK hükümlerine göre, düzenlenen irsaliyelerin, faturaları da en geç 7 gün içinde düzenlenmelidir. Ancak, ay sonunda veya ay sonuna 7 günden az süre kalmışken düzenlenen irsaliyeler, Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri gereği en geç o ayın son günü faturalandırılmalıdır.
01.01.2009 tarihi itibari ile, işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması halinde, çalışanlarına o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığı ile ödemekle yükümlüdürler. İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden veyahut iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından her işçi ve her ay için idari para cezası verilecektir.