DR. VEDAT ENDER TUNA
Yeminli Mali Müşavir

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri


1. Dolaysız Vergiler

Kurumlar Vergisi
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler
Gelir Vergisi
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler


2. Mali Mevzuatta Yeralan Teşvik, İndirim, İstisna Ve Muafiyetler

 • Yatırım indirimi
 • Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası
 • Dernek, Tesis, Vakıf ve Kooperatiflere muafiyet tanınması
 • Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumunca yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi tasdik raporu (Olağanüstü hal)


3. Özel Amaçlı Raporlar

 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu'na göre)
 • Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
 • Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar
 • SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor
 • 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri

Vergi İadesi


Katma Değer Vergisi

 • İade hakkı doğuran işlem ve belgeler
 • İhracat istisnasından kaynaklanan
 • İndirimli orandan kaynaklanan
 • Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki
 • Gümrük Beyanname tasdiki (Tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak)

Özel Tüketim Vergisi

 • Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu
 • Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu
 • Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri
 • Biyoetanol üretim tasdik raporu
 • Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet tasdik raporu
 • İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu

Vergi Danışmanlığı


 • Sürekli vergi danışmanlığı
 • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
 • Yurt dışında iş yapan T.C. kişi ve kurumlarının vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi
 • Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye'de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi
 • KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri
 • Yapılacak Uluslararası sözleşmelerin lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb. Vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi.

Vergi Planlaması


Dünya üzerindeki rekabetin yaygınlaşmasının getirdiği yeni koşullar, işletmelerin verimliliklerinin yanı sıra karlılıklarını da etkilemekte, vergisel avantajların önemini ve vergi planlamasının gereğini ön plana çıkarmaktadır.


Profesyonel kadromuz ile vergisel yüklerin yasal çerçevede asgariye indirilmesine, firmaların yeniden yapılandırılmasına ve tüm vergisel avantajların tespitine yönelik çalışmalarımız bu hizmetin ana çerçevesini oluşturmaktadır. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler;


 • Şahıs Firmaları İle Şahıs Ortaklarına Yönelik Vergi Danışmanlığı
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri Ve Grup Şirketlerine Yönelik Vergi Danışmanlığı
 • Yatırımcı Kuruluşlara Yönelik Vergi Danışmanlığı

Vergi İncelemesinde Gözetim & Danışmanlık


Vergi Müfettişleri tarafından yapılacak vergi incelemelerinde;


 • Vergi mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlara ait gerekli defter ve belgeler ile bilgilerin vergi müfettişliğine sunulması,
 • İnceleme sonuna kadar incelemenin takibi,
 • Mükellefin haklarının savunulması

ile ilgili hizmetler profesyonel ekibimiz ile verilmektedir.

Uzlaşma ve Vergi Davaları


 • Vergi mahkemeleriyle danıştay nezdinde her türlü vergi dava ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması,
 • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalarda mükellef adına uzlaşmalara şirketimizden birinin katılması.